Vật tư nhà trồng dưa, cà chua

Móc cài cây

Vật tư nhà trồng dưa, cà chua

Móc thép treo cây

Vật tư nhà trồng dưa, cà chua

Ròng rọc treo cây